Senior Architect/สถาปนิกอาวุโส ปฎิบัติงานที่โบ๊ทลากูน


คุณสมบัติ

– จบการศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขา สถาปัตยกรรม
– อายุ 30 ปีขึ้นไป
– มีประสบการณ์การออกแบบงานสถาปัตยกรรม อย่างน้อย 2 – 5 ปี
รายละเอียดของงาน
ตรวจสอบการบริหารงานภายในฝ่าย และฝ่ายอื่น ๆที่เกี่ยวข้องกับการบริหารโครงการให้แล้วเสร็จ สามารถส่งมอบได้ตามกำหนดเวลา
จัดเตรียมงบประมาณการพัฒนาและบริหารโครงการ ต่อผู้บริหารในฝ่ายงาน
นำเสนอรายงานความคืบหน้างานบริหารโครงการ รายสัปดาห์ รายเดือน.
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง/จัดจ้างผู้รับเหมา
ส่งมอบบ้าน / บริการหลังการขาย ดูแลสภาพแวดล้อมโครงการและสำนักงานขาย
ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆในการพัฒนาโครงการเพื่อจัดทำข้อมูลในโครงการฯให้มีคุณภาพ ตามกำหนดเวลา


สถานที่ปฎิบัติงาน
ภูเก็ต

อัตราที่รับ
1

ติดต่อฝ่ายทรัพยากรมนุษย์


hr@boatpattana.com
076390456-502
คุณเศกสรรณ์