เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน (Senior Costing Accountant)


คุณสมบัติ

เพศหญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี หรือบัญชีต้นทุน
มีใบอนุญาต CPA หรือ CPD
มีประสบการณ์ด้านงานบัญชีต้นทุนอย่างน้อย 3-5 ปี
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการคิดต้นทุน ABC (Activity Base Costing) และมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ Cost sheet
หากมีประสบการณ์งานบัญชีต้นทุนเกี่ยวกับบริษัทอสังหาริมทรัพย์มาก่อนจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียดของงาน
มีความละเอียดรอบคอบ มนุษยสัมพันธ์ดี
ควบคุมดูแลการการรวบรวมข้อมูลและลงบันทึกต้นทุน ค่าใช้จ่าย และค่าใช้จ่ายอื่น ที่ใช้ประกอบการจัดทบัญชีต้นทุนและสามารถการจัดทำบัญชีปิดงบได้
ตรวจสอบการคำนวนต้นทุน เปรียบเทียบผลต่างระหว่างต้นทุนมาตรฐานกับต้นทุนจริงที่เกิดขึ้น
สรุปและวิเคราะห์รายงานบัญชีต้นทุน เสนอผู้บริหาร
ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


สถานที่ปฎิบัติงาน
ภูเก็ต

อัตราที่รับ
1

ติดต่อฝ่ายทรัพยากรมนุษย์


hr@boatpattana.com
076390456-502
คุณเศกสรรณ์