โครงการ Bike for Dad



บริษัท โบ๊ทพัฒนา จำกัด ร่วมแจกน้ำในกิจกรรม Bike for Dad บริเวณ วัดไชยธาราราม (วัดฉลอง) ภูเก็ต
ธันวาคม 2558